Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของBaidu Browser

บริษัท ไป่ตู้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไซ แอนด์ เทคโนโลยี (เสินเจิ้น) จำกัด (ไป่ตู้) สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างยิ่งยวดและให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ระบุถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไป่ตู้แอนตี้ไวรัส (ผลิตภัณฑ์) วิธีการใช้งานข้อมูลนี้ตลอดจนบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ด้วย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังระบุถึงมาตรการอีกมากมายที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านได้แบ่งปันไว้กับเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ bav@baidu.com.อย่างไรก็ดี พึงระลึกว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ครอบคลุมอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจึงไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุมัติจากไป่ตู้ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งใดของบุคคลภายนอก ดังนั้น ไป่ตู้จึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกก่อนจะเริ่มใช้

1.ประเภทของข้อมูลผู้ใช้ที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อปรับปรุงการใช้งานไป่ตู้ แอนตี้ไวรัสของท่านให้ดีขึ้นและเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและการอำนวยความสะดวก ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ผู้ใช้อาจประสบในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ จึงทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้ ไป่ตู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรักษาจะถูกนำไปใช้โดยไม่เปิดเผยที่มาและจะถูกนำเข้ารหัสเพื่อประกันความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว

เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติการพิเศษ (special features) ของผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้อนุญาตให้ไป่ตู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ยื่นเพื่อการสมัครเข้าใช้กับไป่ตู้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ที่ได้รับการติดตั้งมาก่อนหน้านี้ อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำการแจ้งการอัพเกรดซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ที่ได้รับการติดตั้งมาก่อนหน้านี้ อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อการให้บริการคลาวด์ แอนตี้ไวรัส และให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการประมวลผลและคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อมูลการติดตั้งซอฟแวร์Baidu Browser Browser การลงทะเบียนเริ่มใช้งาน และการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งลักษณะการปฏิบัติงานและบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้

สถานะของการปฏิบัติการและข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แสดงไว้อย่างชัดเจนและแม่นยำในเซิร์ฟเวอร์ของไป่ตู้ อาทิเช่น ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ ข้อมูลการขออัพเกรดซอฟต์แวร์ ข้อมูลการร้องขอของผู้ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับการซิ๊งค์ เป็นต้น และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการของBaidu Browser Browser

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ไป่ตู้:ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนและติดตั้งบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้ เพื่อเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้วย โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์นั้นๆ หากท่านไม่มีบัญชีไป่ตู้ ระบบอาจนำท่านไปสู่การดำเนินขั้นตอนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และสร้างบัญชีไป่ตู้ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราได้

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้ ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ไป่ตู้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

เพื่อการให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือบริการอัพเกรด

เพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ (นั่นคือ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ท่านประสบในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานและความปลอดภัยของซอฟต์แวร์หรือบริการได้)

เพื่อส่งคำบอกกล่าวและให้ข้อมูลด้านการบริการของไป่ตู้แก่ผู้ใช้

เพื่อร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการด้านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ และบุคคลภายนอกเหล่านี้ตกลงที่จะรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นเดียวกันกับไป่ตู้

เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อมูลทางสถิติจากฐานข้อมูลผู้ใช้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และ

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้และปรับปรุงลักษณะการปฎิบัติงานของซอฟต์แวร์และบริการด้วยวิธีอื่น

 แผนพัฒนาความชำนาญของลูกค้า :

ถ้าท่านเข้าร่วมในแผนพัฒนาความชำนาญของลูกค้าของไป่ตู้ ไป่ตู้จะรวบรวมสถิติการใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้ที่ท่านใช้ สถิติเหล่านี้โดยทั่วไปจะรวมถึงการติดตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใช้ในแต่ละลักษณะการปฎิบัติงาน ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ไป่ตู้จะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้ได้และสามารถให้บริการความปลอดภัยแก่ท่านได้มากขึ้น เราเก็บค่าสถิติดังกล่าวเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้เท่านั้น ซึ่งค่าสถิตินั้นจะไม่รวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ

 การตอบรับในปัจจุบันเมื่อท่านติดต่อกับไป่ตู้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใด เราอาจทำการบันทึกข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่ท่านอาจมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านตกลงที่จะรับข้อมูลการปรับปรุงรุ่นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการตลาดใดๆของไป่ตู้ เราอาจใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านเพื่อส่งข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร หรือข้อมูลการตลาดไปให้ท่าน อย่างไรก็ดี ท่านอาจยกเลิกการติดต่อด้วยช่องทางการสื่อสารนี้ เวลาใดก็ได้

3.ความปลอดภัยของข้อมูล

เราทำงานหนักเพื่อปกป้องไป่ตู้และผู้ใช้ของเราเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูล เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้จะได้รับการคุ้มครองและปกป้อง วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยหลักของเรามีดังต่อไปนี้;

เราใช้โปรโตคอล SSL หรือระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer ที่ต้องทำการเข้ารหัสข้อมูลที่เราได้รับเป็นจำนวนมากก่อนทำการส่งผ่าน

ก่อนการโหลดข้อมูลไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ของไป่ตู้ เราจะทำการเข้ารหัสในข้อมูลนั้นด้วยวิธีการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ฟังก์ชั่นสร้างไดเจสต์ MD5 และ SHA 1

เราตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บและทำจัดการเก็บและการประมวลผลข้อมูลนั้นอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเมื่อเราเห็นว่าควรนำมาตรการนั้นมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และ

เราเข้มงวดในการห้ามมิให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่พนักงานของไป่ตู้และผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากไป่ตู้ รวมทั้งตัวแทนที่ให้บริการแก่เราและผู้ใช้บริการของเรา หากบุคลากรภายในหรือบุคลากรภายนอกไม่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ จะถูกดำเนินมาตรการทางวินัย และ/หรือเลิกสัญญา

4.การแบ่งปันข้อมูล

ไป่ตู้ได้นำกระบวนการเฉพาะมาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ เราไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคล ภายนอก เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

เมื่อเป็นการเรียกร้องโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐโดยอาศัยอำนาจทางกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้และสาธารณชนทั่วไปก่อนหรือระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน

เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร และสิทธิตามกฎหมายหรือผลประโยชน์อื่นๆ ของไป่ตู้

เมื่อผู้ใช้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

หากไป่ตู้เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ใดๆ เราจะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากการควบรวมกิจการ การครองงำกิจการ หรือการขายสินทรัพย์นั้นอาจส่งผลต่อการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้บริการหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอกอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอก ผู้ใช้ต้องอ่านและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบุคคลภายนอก ไป่ตู้ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดแก่ผู้ใช้อันเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้แก่ไป่ตู้หรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบางประเภทของไป่ตู้โดยการปรับแต่งการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลใหม่ อย่างไรก็ตาม ไป่ตู้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความผิดปกติของคุณลักษณะเด่นใดๆ ของสินค้าหรือบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ไป่ตู้

แผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส คลาวด์

หากผู้ใช้เลือกเข้าร่วมแผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส คลาวด์ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีไฟล์หรือโปรแกรมใดๆ ที่น่าสงสัยที่แบ่งปันลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมกับไวรัส หากพบไฟล์หรือโปรแกรมน่าสงสัย ซอร์ฟแวร์นี้จะส่งไฟล์หรือ fingerprint ของโปรแกรมนั้นไปยัง ไป่ตู้ คลาวด์ คิวรี เซิร์ฟเวอร์ (Baidu cloud query server) เพื่อพิจารณาว่าจะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือไม่ หากเซิร์ฟเวอร์ตรวจพบว่าไฟล์หรือโปรแกรมนั้นไม่เข้าคู่กันได้กับที่ปรากฎอยู่ในเซอร์เวอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมนั้นจะถูกอัพโหลดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อไฟล์หรือโปรแกรมนั้นแสดงลักษณะหรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะเป็นไวรัสเท่านั้น และ ไป่ตู้ คลาวด์ คิวรี เซิร์ฟเวอร์ ไม่มีตัวอย่างการเข้าคู่กันที่มีอยู่ก่อน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ไม่แสดงพฤติกรรมหรือลักษณะใดๆ คล้ายไวรัสจะไม่ถูกอัพโหลด ไฟล์หรือโปรแกรมที่กำหนดไว้เพื่ออัพโหลดจะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ ไฟล์หรือโปรแกรมนั้นจะถูกใช้เพียงเพื่อวิเคราะห์ไวรัสที่อาจเป็นไปได้เท่านั้น ในหน้าต่าง การตั้งค่า ของซอฟต์แวร์ แอนตี้ไวรัส ไป่ตู้ ผู้ใช้อาจทำการยกเลิกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองเพื่อยุติการเชื่อมต่อกับแผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส คลาวด์

5.ความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิด

ผู้ใช้รับทราบว่าไป่ตู้จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทางธุรกิจเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องของผู้ใช้ทรัพยากรและการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ แต่โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าไป่ตู้ไม่สามารถให้การค้ำประกันหรือการรับประกันอย่างเป็นทางการใดๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดได้

ผู้ใช้ต้องตระหนักว่าเพื่อการปกป้องการควบคุมในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของไป่ตู้นั้น ไป่ตู้สงวนสิทธิในการทำการดัดแปลงแก้ไขหรือยุติการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ด้วยดุลพินิจของไป่ตู้เองและโดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบ หากเป็นไปได้ การดัดแปลงแก้ไขหรือการยกเลิกการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในอนาคตอาจประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของไป่ตู้

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และป้องกันไป่ตู้และหุ้นส่วนรวมทั้งบริษัทในเครือของไป่ตู้ จากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาโดยตรงหรือโดยบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย (รวมทั้งค่าธรรมเนียมวิชาชีพทนายความ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้ ไป่ตู้ขอสงวนสิทธิในการใช้มาตรการใดๆ ที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลิกการอนุญาตให้ใช้ การยุติการให้บริการ การจำกัดการใช้ซอฟแวร์ และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด แต่เราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับระบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ทั้งหมด หรือไม่สามารถรับประกันการปราศจากข้อบกพร่องทั้งหมด ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องหรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถติดต่อสายด่วนผู้สนับสนุนทางเทคนิคของไป่ตู้ เพื่อรายงานสถานการณ์ดังกล่าวและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์ได้

ตราบเท่าที่จะสามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ ไป่ตู้ปฏิเสธความรับผิดในค่าเสียหายหรือความเสี่ยงใดๆ อันเป็นผลจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานได้ของซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ และ/หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่นใด

ไป่ตู้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอันเกิดจากความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด

หากค่าเสียหายที่เกิดแก่ไป่ตู้นั้นเกิดจากการกระทำการฝ่าฝืนของผู้ใช้ต่อเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไป่ตู้มีสิทธิที่จะใช้มาตรการอันเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเลิกการอนุญาตให้ใช้ การยุติการให้บริการ การจำกัดการใช้ซอฟแวร์ และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายจาก Baidu

back to top